Pozwolenie i wniosek AEO, upoważniony przedsiębiorca

Pozwolenie i wniosek AEO | Status upoważniony przedsiębiorca AEO został przyjęty przez Światową Organizację Celną (WCO) w 2005 roku, w celu zabezpieczenia i ułatwienia globalnego handlu. Status AEO oferuje ważne korzyści, takie jak szybsze odprawy celne, proste procesy celne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Certyfikat AEO stał się sztandarowym programem dla członków WCO. W tym artykule przedstawimy kilka kluczowych kwestii związanych z kwalifikacją do tego statusu. 

Kto może ubiegać się o AEO? Kryteria kwalifikowalności AEO | Pozwolenie i wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, certyfikat mogą uzyskać te przedsiębiorstwa, które są zaangażowane w międzynarodowy łańcuch dostaw, oraz te, które podejmują działania związane z cłem w kraju.  Wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Branże, które kwalifikują się do uzyskania certyfikatu AEO to eksporterzy, importerzy, dostawcy usług logistycznych, dozorcy lub operatorzy terminali, właściciele magazynów i agenci celni. Wniosek AEO nie jest wymagany dla organizacji, które nie są zaangażowane w prace związane z cłem. Warto również wiedzieć, że w ułatwieniu procedur celnych pomoże także procedura uproszczona, która skraca czas celności celnych i upraszcza dokumentację.

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej trzy lata finansowe poprzedzające datę złożenia wniosku (warunek ten może być uchylony przez dyrektora programu AEO). Status AEO dotyczy wyłącznie osoby prawnej w jej osobistym zakresie. Nie dotyczy jej klientów – importerów i eksporterów, którzy będą musieli złożyć osobny wniosek o przyznanie statusu. O status mogą ubiegać się również małe i średnie przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku finansowym wykonały co najmniej 25 operacji celnych. Do wniosku należy dołączyć również kwestionariusz samooceny przedsiębiorców.

Inne ważne aspekty kryteriów kwalifikacyjnych AEO | upoważniony przedsiębiorca

Zgodność z prawem

Najważniejszym wymogiem prawnym, aby uzyskać świadectwo AEO jest to, że firma nie może mieć żadnego problemów z prawem w ciągu ostatnich trzech lat finansowych. Firma nie powinna być zaangażowana w oszustwa, fałszerstwa, jawny przemyt, potajemne usuwanie towarów objętych podatkiem akcyzowym. Nie może być żadnego przypadku ścigania wszczętego lub rozważanego przeciwko wnioskodawcy, lub jego wyższemu kierownictwu.

W przypadku zawiadomienia o aktywnej sprawie sądowej, jeżeli stosunek zakwestionowanego cła lub żądanego zwrotu do całkowitego cła zapłaconego i żądanego zwrotu w wymienionym okresie wynosi więcej niż 10%, w takich przypadkach zostanie przeprowadzony przegląd, a decyzja zostanie podjęta przez dyrektora programu AEO.

Wypłacalność finansowa

Konieczne jest, aby wnioskodawca był finansowo wypłacalny przez co najmniej trzy lata finansowe poprzedzające datę złożenia wniosku. Bardzo ważne jest również, aby wnioskodawca nie zalegał z zapłatą należności celnych w ciągu ostatnich trzech lat.

Różne inne czynniki

Aby spełnić wymagane kryteria dla świadectwa AEO, wnioskodawca będzie musiał zapewnić spełnienie różnych protokołów bezpieczeństwa zgodnie z wymogami. Standardy bezpieczeństwa wnioskodawcy uznaje się za spełnione, jeżeli spełnione są następujące warunki:

Bezpieczeństwo proceduralne

Konieczne jest, aby wnioskodawca do statusu upoważniony przedsiębiorca AEO posiadał odpowiednie wewnętrzne kontrole i środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony swojej działalności i łańcucha dostaw. Powinien posiadać szczegółowe wytyczne dotyczące procedur, których należy przestrzegać, aby zadbać o ładunek, gdy jest on pod jego opieką i podczas transportu. Procedury zarządzania powinny być odpowiednio udokumentowane. Warto wiedzieć, że we wszystkich tych procedurach pomoże doradca celny.

Bezpieczeństwo obiektów

Budynki, które są wykorzystywane w działalności, muszą być wolne od bezprawnego wejścia. Bramy i drzwi powinny być zabezpieczone urządzeniami blokującymi lub środkami kontroli. Upoważnieni pracownicy ochrony powinni kontrolować wydawanie zamków i kluczy. Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie wejścia, wyjścia, przeładunku towarów, obszarów składowania, linii ogrodzenia i parkingów. Należy odpowiednio monitorować pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające, które muszą być parkowane w określonych miejscach.

Bezpieczeństwo ładunku

Wnioskodawca o pozwolenie AEO musi stosować odpowiednie środki w zakresie obsługi towarów, ochrony przed kradzieżą, a także manipulowania jednostkami ładunkowymi.

Bezpieczeństwo przewozu

Wnioskodawca do statusu uproszczona przedsiębiorca powinien zapewnić, że środki transportu, które będą używane, są obsługiwane w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i ochronę ładunku.

Bezpieczeństwo personelu

Wnioskodawca powinien zagwarantować swoim pracownikom odpowiednie szkolenie celne i przeprowadzić, w miarę możliwości, kontrolę bezpieczeństwa pracowników oddelegowanych do pracy przy eksporcie, oraz dokonywać okresowych kontroli.

Bezpieczeństwo partnerów biznesowych

Wnioskodawca powinien posiadać dobrze zdefiniowaną metodę zapewniającą jednoznaczną identyfikację swoich partnerów biznesowych.

Kto nie jest uprawniony? pozwolenie AEO

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą prac/działalności związanych z cłem, nie mogą ubiegać się o certyfikat AEO. Tak więc banki, firmy ubezpieczeniowe, konsultanci i reszta innych organizacji biznesowych nie mogą ubiegać się o certyfikat AEO, ponieważ nie jest on dla nich przydatny. Sprawdź szkolenia AEO.

Dodaj komentarz